06 July, 2014

மங்கும் வெண்ணிறக் கதைகள்

உருண்டுழலும் அலை வயிற்றில்
ஒற்றைக் கிளிஞ்சலென....

வளைந்த சருகின் முதுகில்
வசித்து விலகிய பூச்சியின் கூடென..

இருந்த இருப்பை
இரையாது கதைக்கின்றன
கூண் கிழவியின் புரைக்கண்கள்

No comments:

Post a Comment